Vores handelsbetingelser

Et kundeforhold ved Admatic Digital ApS inkluderer registrering af kundens navn, adresse og e-mail i Admatic Digitals systemer.

 1. Generelt
  Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Admatic Digital ApS og kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt. Betingelserne er et tillæg til den enkelte indgåede aftale/ordre imellem kunden og Admatic Digital ApS.

  Admatic Digital ApS leverer primært løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder, foreninger, sammenslutninger og i få tilfælde private forbrugere og her accepterer kunden ved afgivelse af aftale/ordre, at en eventuel fortrydelsesret automatisk ophører, da alt udført arbejde tilpasses individuelt. Disse betingelser er gældende for de produkter som Admatic Digital ApS tilbyder, det kan bl.a. være hjemmesider, online markedsføring med mere.

 2. Aftalens indgåelse
  Aftalen indgås mellem parterne ved underskrift af en skriftlig aftale eller ved kundens accept pr. mail. Kunden forpligter sig ved indgåelse til at levere alt relevant materiale til udførelse af det bestilte arbejde, såfremt relevant materiale ikke fremsendes indenfor 14 dage, forbeholder Admatic Digital ApS sig retten til at bruge andet materiale, der ydes herefter 30 dage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning.

  Kunden giver ved aftaleindgåelse Admatic Digital ApS tilladelse til at oprette, redigere og servicere kundens data på de aftalte platforme, samt platforme beslægtet hermed f.eks. hjemmeside, søgemaskiner, sociale medier o. lign. Kunden indestår selv for egne rettigheder og evt. tilladelser ift. brug af 3. partslogoer. Aftaleperioden for de enkelte produkter vil fremgå af faktura. Admatic Digital ApS forbeholder sig ret til at annullere en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret. Ophavsretten og evt. ejerskab af konti, annoncer, billeder, hjemmesidedesign, tekster og lign. tilfalder først kunden når hele aftalen er betalt til fulde.

  I tilfælde af at der ikke forekommer nogen kommunikation fra kundens side inden for tre måneder efter aftalens indgåelse, betragtes aftalen som afsluttet. I denne henseende forbeholder Admatic sig retten til at beholde eventuelle foretagne betalinger. Dette gælder også for aftaler vedrørende udvikling af websites; hvis kunden ikke fremsender nødvendige rettelser eller tilbagemeldinger inden for de første tre måneder efter levering af det initielle website-design, anses kundens ret til yderligere rettelser eller ændringer som forfaldne.

  Det er derfor vigtigt, at kunderne aktivt kommunikerer og samarbejder for at sikre, at deres specifikke behov og ønsker bliver imødekommet inden for den angivne tidsramme.

 3. Opsigelse
  Aftalen er uopsigelig i den aftalte periode og gældende for det antal måneder, der er anført på aftalen. Aftalen fortsætter automatisk med samme antal måneder medmindre kunden opsiger skriftligt med et varsel på minimum 30 dage før udløb, opsigelser modtages kun skriftligt via anbefalet brev eller mail til kontakt@admatic.dk. Ved kundens opsigelse til udløb af en aftale vil Admatic Digital ApS slutfakturere den samlede aftale og alle andre betalingsaftaler bortfalder. Admatic Digital ApS kan til hver en tid opsige en aftale med 30 dages varsel, eventuelt forudbetalt beløb vil i dette tilfælde blive tilbageført til kunden, ud fra en beregning foretaget af Admatic Digital ApS hvor der bl.a. tages væsentlig højde for tidsforbrug. Admatic Digital forbeholder sig retten til at slette alt det arbejde, vi har udført, herunder opsatte kampagnestrukturer samt alt, der skildrer vores arbejdsgange og metoder.
 1. Databehandleraftale
  Admatic Digital ApS har udarbejdet en standard-databehandleraftale som kan udleveres.
 1. Fakturering og betalingsbetingelser
  Alle faktura sendes med 5 dages forfald medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplyste priser er eksklusiv moms. Fakturering sker efter kunden har godkendt første udkast til design/annoncer, dog maks. 10 arbejdsdage fra modtagelse.

  Admatic Digital ApS er berettiget til at fakturere markedsføringsydelser, hjemmeside og lign. produkter straks efter aftalens indgåelse. Admatic Digital ApS tilbyder betalingsordninger. Det kan være årligt, halvårligt, kvartalsvis eller månedligt. Dette ses alene som en betalingsordning og ændrer ikke på den indgåede aftales periode, betingelser eller lign.

  Misligholder kunden betalinger eller andre aftaler bortfalder betalingsaftalen og Admatic Digital ApS vil umiddelbart efter slutfakturere det totale beløb. Ved forsinket betaling skal der svares renter med 2 % pr. måned af det skyldige beløb fra forfaldsdagen. Der opkræves ved forsinket betaling et kompensationsbeløb på 310 kr. samt i øvrigt et rykkergebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse. Tilbageholdelse af services fritager ikke kunden for betaling.

  Skulle en betaling udeblive, vil kunden blive gjort opmærksom på dette og have mulighed for at bringe kontoen ajour. Hvis betalingen ikke er modtaget indenfor 3 måneder fra den oprindelige forfaldsdato, vil kunden blive opkrævet det fulde beløb for hele den aftalte bindingsperiode.

 
 1. Ansvarsfraskrivelse
  Ansvarsfraskrivelse vedr. systemer og servere
  Admatic Digital ApS tilstræber sig at alle systemer og servere altid er fuld funktionsdygtige.

  Admatic Digital ApS fraskriver sig ethvert ansvar for tab, ved eventuel nedetid eller mangler hos Admatic Digital ApS’ leverandører eller øvrige tredjemands forhold. Admatic Digital ApS forbeholder sig retten til at foretage opdateringer, reparationer eller lign. med driftsstop til følge. I sådanne tilfælde bestræber Admatic Digital ApS sig på at give besked via www.admatic.dk eller pr. mail.

  Admatic Digital ApS har til hensigt at levere alt modtagelse af mails/henvendelser/forespørgsler via eventuelle kontaktformularer men fraskriver sig ethvert ansvar for manglende modtagelse af henvendelser og kan ikke holdes til ansvar for evt. tab. Redelegeres et domænenavn kan Admatic Digital ApS ikke holdes til ansvar for et eventuelt tab af data, herunder mails, materiale og lign. Admatic Digital ApS fraskriver sig ansvar for force-majeure forhold, der ligger uden for Admatic Digital ApS’ kontrol og som Admatic Digital ApS ikke kunne havde taget højde for. Admatic Digital ApS kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab herunder; datatab, tab af mulig fortjeneste, driftstab eller øvrige tab. Anvendes der et søgeord i kundens annoncering eller på hjemmesiden, der er i strid med markedsføringsloven, eller på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder, kan Admatic Digital ApS ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.

  Særligt vedr. GDPR
  Admatic Digital ApS kan ikke stilles til ansvar overfor evt. manglende overholdelse af EU-lovgivning vedr. GDPR, herunder behandling og opbevaring af persondata modtaget via en ydelse fra Admatic Digital, herunder bl.a. kontaktformular fra hjemmeside, mail, Facebook annoncering og/eller Google annoncering. Admatic Digital har udarbejdet en standard-databehandleraftale som kan udleveres.

 1. Hosting, hjemmesider og domæner
  Hosting hos Admatic Digital ApS giver mulighed for at lagre en bestemt mængde data og datafiler via Admatic Digital ApS. Der betales ikke for trafik til kundens hjemmeside. Det er ikke tilladt at have store filarkiver med der kan downloades gratis af andre, det kan være musikfiler, videoer eller lign. Admatic Digital ApS kan uden varsel ændre den øvre grænse for mængden af data for det enkelte webhotel. I særlige tilfælde og kun ved ekstraordinært store mængde trafik vil Admatic Digital ApS kontakte kunden.

  Såfremt kunden ønsker at flytte sin hjemmeside til et andet webhotel, vil Admatic Digital ApS sende en kopi af hjemmesiden til kunden, såfremt der er foretaget fuld betaling af hele aftalen. Admatic Digital ApS påtager sig intet ansvar for hjemmesidens funktion på andre webhoteller. Admatic Digital ApS yder ikke support på hjemmesider der er hostet på andre servere end dem Admatic Digital ApS kender og arbejder i.

  Ved bestilling af domæner erklærer kunden sig indforstået med brugen af domænenavnet og er ligeledes ansvarlig for at det ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder. Registreringen af domænenavn sker ved tredjepart og er først endelig når kunden har modtaget bekræftelse fra registrator. Vores hostingaftale inkluderer oftest fri support af tekster og billeder på hjemmesiden. Der gives hverken adgang til database eller FTP for vores hostede hjemmesider. Det er muligt at få oprettet en bruger således at kunden selv kan foretage rettelser, af sikkerhedsmæssige årsager giver der ikke administratoradgang, sålænge hjemmesiden er hostet på Admatic Digital ApS servere.

 1. Misligholdelse
  Misligholdes aftalen herunder betalingsbetingelser, brud på dansk lovgivning, krænkende adfærd eller anden handling, der på nogen måde skader Admatic Digital ApS eller andre, vil services herunder også evt. mailhosting uden varsel blive lukket. Først når forholdene er bragt i orden og Admatic Digital ApS har sikret sig at det ikke gentager sig, vil der blive åbnet op for de tilkøbte services. I tilfælde af lukning af services kan Admatic Digital ApS ikke stilles til ansvar for evt. tab, dette gælder også evt. tab for tredjemand.
 1. Lovvalg og værneting
  Eventuelle tvister eller uoverensstemmelser skal afgøres ved de danske domstole i København.

  Opdateret: 13.9.2023